Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 4. ПУХЛИНИ
І. Актуальність теми

Пухлинний процес – це типовий патологічний процес, що являє со­бою нерегульоване необмежене розростання тканини, не пов'язане з загальною структурою враженого органу та його функціями.

Пухлина – це особливий вид патології, тому знання причин, меха­нізмів її розвитку та виникнення необхідне для формування лікар­ського мислення.

Пухлинний процес за останні роки займає друге місце серед смертності:

· зростання кількості хворих спостерігається, в першу чергу, у висо­корозвинутих країнах;

· фактори, що викликають розвиток пухлин поширені на вироб­ництві, в оточуючому середовищі (віруси), побуті (шкідливі звич­ки);

· оскільки пухлини є особливим видом патології, знання при­чин, механізмів її розвитку та виникнення необхідно для формування лікарського мислення.

ІІ. Конкретні цілі

  1. Знати: етіологію і патогенез пухлин, методи експериментального відтворення пухлин, механізми інфільтративного росту злоякісних пухлин і утворення метастазів, антитрансформаційні матеріали, взаємозв'язок пухлини і організму.
  2. Уміти: експериментально відтворити трансплантацію мишачої кар­циноми Ерліха.
  3. Уміти: провести ревізію черевної порожнини тварини, відмітити наявність метастазів.
  4. Уміти: розпізнавати симптоми злоякісних пухлин.
  5. Уміти: визначити шляхи діагностики злоякісних пухлин.

ІІІ. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
1. Біологія Поняття про генетичну програму клі­тин, структуру клітин.
2. Мікробіологія Поняття про віруси (онковіруси)
3. Гістологія Регуляція росту клітини і її диферен­ціація. Види тканини і її особливості.

ІV. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття

1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Гіпербіотичні процеси процеси надмірного розростання і розмноження клітин, тканин і органів  
Гіпертрофія збільшення об'єму органа, тканини, клітин
Гіперплазія збільшення кількості структурних елементів тка­нин і клітин  
Регенерація (відрод­жен­ня) процес відновлення зруйнованих або втрачених тканин, органів і окремих частин живих істот  
Атрофія патологічний процес гіпобіотичного характеру, який полягає у зменшенні розміру (об'єму) орга­ну або тканини за рахунок зменшення розмірів орга­нел клітин або кількості останніх  
Метаплазія патологічний процес, що характеризується пору­ше­нням диференціації стовбурових клітин, замі­ною од­ного звичайного типу клітин на інший, не влас­тивий для цієї тканини, але в межах одного зарод­кового листка, та збереженням організації тканини  
Дисплазія процес, що супроводжується розладами росту і виз­­рівання клітин та частковою втратою контро­лю над організацією тканини; характеризується збіль­шенням числа мітозів та зміни ядер. Відно­ситься до передпухлинних станів. Процес част­ково зворо­т­ний  
Неоплазія незворотний патологічний процес автономної проліферації клітин, основу якого складають розла­ди механізмів їх розмноження, росту, визрівання та диференціації  
Онкогени гени, котрі викликають нерегульований кліти­нний поділ і, відповідно, неопластичну їх транс­фор­мацію  
Протоонкогени власні гени нормальної клітини, які при поруше­нні їх структури здатні індукувати пухлинний ріст  
Онкогенні фактори рос­ту мітотично активні пептиди, викликають зміни метаболізму білків, ліпідів, вуглеводів, активу­ють процеси проліферації клітин шляхом взає­модії з рецепторними молекулами клітин  
Клітинні онкогени (транс­формуючі гени) це дефектні «екземпляри» протоонкогенів, які набу­ли здатність трансформувати нормальну клітину у пухлинну  
Антионкогени це клітинні гени, продукти яких викликають репресію протоонкогенів  
Онкобілки пухлинні білки, синтез яких програмується акти­вними клітинними онкогенами; за їх участі реа­лізується пухлинна генетична програма  
Пухлинні маркери це речовини, котрі продукуються неопластич­ними клітинами або організмом під їх впливом (антигени, гормони, ферменти, низькомолеку­лярні субстанції)  
Інвазивність (від лат. infiltratio – про­никнення) інфільтративний розвиток, який характеризує здатність неопластичної тканини до розповсюд­ження в організмі шляхом проникнення через біологічні мембрани та стінки судин, з пророс­танням у навколишні тканини, поєднується з деструкцією цих тканин  
Метастазування (від грец. metastasis – зміна місця, переміще­ння, перенесення) переміщення пухлинних клітин з первинної, «материнської», пухлини в органи і тканини, розташовані на відстані, і утворення в них нових, вторинних, пухлинних осередків тієї ж гістологічної структури  
Ініціація (від лат. initiate – розпочи­нати процес незворотного ушкодження клітини, внас­лідок якого вона набуває здатності необмежено розмножуватись і передавати цю властивість дочірнім клітинам.  
Промоція (від лат. promotion – підви­щення на посаді) набування трансформованою клітиною здатності розмножуватися  
Прогресія третій етап канцерогенезу, що характеризується роз­витком стійких якісних змін властивостей пухли­ни в процесі її росту, переважно в бік малігнізації.  
Кахексія (від грец. kakos – поганий, + hexis – стан) синдром загального виснаження і слабкості організму. Кахексія, внаслідок злоякісних пухлин, називається «раковою» або пухлинною  
Паранеопластичний синдром прояв генералізованого впливу пухлини на орга­нізм  
Антибластомна резис­тен­тність організму стійкість організму до виникнення і розвитку пухлин, яка реалізується через систему різноманітних механізмів  

2. Теоретичні питання до заняття:

1. Визначення понять «пухлина» та «пухлинний ріст».

2. Інфільтративний та експансивний ріст, їх особливості.

3. Метастазування, його механізми.

4. Пухлинна прогресія.

5. Хімічний канцерогенез. Класифікація хімічних канцерогенів. Ініціація і промоція як стадія хімічного канцерогенезу.

6. Фізичний канцерогенез.

7. Вірусний канцерогенез (класифікація онкогенних вірусів, етапи вірусного онкогенезу, поняття про вірусні онкогени, протоонкогени, клітинні онкогени).

8. Мутаційний та епігеномний механізми канцерогенезу.

9. Механізми природного протипухлинного захисту .

10. Взаємодія пухлини і організму.

3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Дослід 1. Трансплантація мишачої карциноми Ерліха.

Завдання Вказівки до завдання Примітки
Зробити розтин ми­ші з підшкірним варіантом пух­лини Ерліха В убитої миші з підшкірним варіантом пухлини Ерліха, вирізаємо пу­хлину і переносимо її в чашку Петрі з фізіологічним розчином. У максимально асептичних умовах з пухлини вирізаємо кусочок найменш некротизованої тканини та переносимо в іншу чашку Петрі чи стерильну ступку, роздрібнюємо ножицями чи пестиком. Після забору пухлинного матеріалу у миші необхідно провести ревізію черевної порожнини тварини; розглянути зовнішній вигляд, відмітити наявність метастазів.
Зробити трансплантацію мишачої карциноми Ерліха 0,2 мл гомогенату вводимо мишці у черевну порожнину  Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 730. Нарушение авторских прав

codlug.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия