Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Функції для роботи з рядковими величинами
Функція Дія Приклад
Ucase Переводить усі символи рядка у верхній регістр Ucase ("Ivanenko") =IVANENKO
Lease Переводить усі символи рядка в нижній регістр Lease ("Ivanenko") =ivanenko
Len Визначає довжину рядка Len ("Ivanenko") = 8
Right Повертає задане число символів, починаючи від кінця рядка Right ("Ivanenko", 2) = “ko"
Left Повертає задане число символів, починаючи від початку рядка Left ("Ivanenko", 4) = "Ivan"
Mid Повертає задане число символів, починаючи від указаної позиції Mid ("Ivanenko", 2, 3) = "van"
String Повторює вказаний символ уста­новлену кількість разів String (4, "$") = $$$$
Asс Повертає ASCII-код для вказаного символу Asс(„R”) = 82
Chr Повертає символ для вказаного ASCII-коду Chr(114) = r

Основою обчислень є змінні. Вони служать джерелом обчислень, місцем зберігання даних і результатів програми. Кожна змінна має тип. За замовчуванням всі дані мають тип Variant.Стандартні типи даних наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Тип змінної Pозмір пам’яті, байти Діапазон значень
Byte 0 … 255
Integer -32768 … 32767
Long -2147483648 … 2147483647
Single -3.402823E38 … 3.402823E38
Double -1.79769313486232E308…1.79769313486232E308
Currency -922337203685477.5808…922337203685477.5808
Boolean True або False
Date 01.01.100 … 31.12.319999
String До 255 символів (1 байт на 1 символ)
Variant не менше 16 байт

Кожну змінну треба описати на початку модуля або підпрограми (хоч формально це не обов’язково). Змінні бувають прості і складені. Опис простої змінної відбувається за такою схемою:

Dim<ім’я змінної> as<тип змінної>.

Тип змінної може бути описаний одним із варіантів:

Byte-мале ціле число без знаку (от 0 до 255), що займає в пам’яті 1 байт

Integer - середнє ціле число із знаком (от –32768 до 32767), що займає в пам’яті 2 байта

Long-велике ціле число, що займає в пам’яті 4 байта

Single-число с плавающою точкою, що займає в пам’яті 4 байта

Double-число с плавающою точкою, що займає в пам’яті 8 байт

Currency-велике число у грошовому форматі, що займає в пам’яті 8 байт

Decimal-число с плавающою точкою, що займає в пам’яті 10 байт

Date-дата або час, що займає в пам’яті 8 байт

Boolean-логічна змінна, що може набувати два значення: Trueі False, що займає 2 байта

String-рядоксимволів довільної довжини (1 байт на 1 символ)

String*k -рядоксимволів фіксованої довжини k(k – будь-яке число)

Variant-змінна може набувати будь-яке значення, не менше 16 байт пам’яті.

Для оголошення простої змінної треба вказати її ім’я, наприклад:

Dim k as Byte

Dim inn as Integer, j as Integer, MyStage as Long

Dim ss as String, s5 as String*5

Dim x1, x2 as Double, x3 asVariant

В останньому рядку для змінної x1 тип не задано, а це означає, що за замовчуванням вона одержує тип Variant (а не тип Double, як змінна x2).

Можно задати константу – величину з визначеним значенням, що не змінюється:

Const pi as double = 3.1415926

Використання змінної без попереднього оголошення є її неявним оголошенням. Якщо змінна має спеціальні кінцеві символи - суфікси, то тип визначається за суфіксом, в разі його відсутності, змінній буде надано тип Variant. Типи даних з відповідними суфіксами наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

Суфікс Тип змінної Приклади
% Integer x%
& Long a&
! Single b!
# Double t#
@ Currency [email protected]
$ String Name$

 

Явне оголошення змінних здійснюється за допомогою ключових слів або з використання суфіксів.

Службові слова мають такий формат:

Dimім’я_змінної [As тип_даних]- для оголошення локальної змінної – видимої тільки у цій процедурі, при виході з процедури її значення буде втрачено.
Privateім’я_змінної [As тип_даних]- для оголошення локальної змінної - видимої у всіх процедурах одного модуля, до якого належать ці процедури, але опис такої змінної потрібно зробити у розділі Declarations.
Staticім’я_змінної [As тип_даних]- для оголошення локальної змінної – видимої тільки у цій процедурі, але після виходу з цієї процедури її значення не втратиться.

Publicім’я_змінної [As тип_даних]- для оголошення глобальної змінної – видимої у всіх процедурах усіх модулів. Вона може бути оголошена у стандартному модулі.

У процедурах обробки подій об’єктів форми можуть оголошуватись тільки локальні змінні, а використовуватись можуть і глобальні змінні даного проекту.

Приклади: DimСost As Currency;

Public a, b, KrokZmAs Single


Явне оголошення змінних з використання суфіксів наведено у таблиці 6.

Таблиця 6

Суфікс Тип змінної Приклади
% Integer Dim x%
& Long Public a&
! Single Static b!
# Double Private t#
@ Currency Dim [email protected]
$ String Public Name$

 

За допомогою одного оператора можна оголошувати декілька змінних одного типу, розділяючи їх комами.

Будь-яка програма - додаток, розроблена мовою VBA називається проектом. Всі елементи проекту - класи, модулі, форми, структурні обєкти даного додатку - знаходяться в одному документі.

Структурною одиницею програми є модуль. Модуль складається з оголошення змінних модуля та підпрограм і функцій. Підпрограми і функції, в свою чергу, складаються із заголовка, оголошення змінних підпрограми і виконуваних операторів програми. Текст програми складається з рядків, що є операторами мови програмування.

До модуля можуть належати процедури та функції. Процедура VBA – це іменована сукупність операторів VBA, що виконує визначену задачу і є найменшим виконуваним блоком програмного коду VBA. Оператор VBA – це команда, записана мовою VB або виклик процедури.

Всього є п’ять видів операторів: оператор присвоювання, умовний оператор, оператор циклу, оператор безумовного переходу і оператор виклику процедури.

Оператор присвоювання надає змінній значення, обчислене за деякою формулою і має вид:

<змінна> = <вираз>

Вираз містить числа, константи, прості змінні, елементи масиву, круглі дужки та стандартні математичні функції., об’єднані знаками арифметичних операцій, наприклад:

k = 4

inn = 457 - k

ss = “Сообщение об ошибке:”

ainn (45) = (4567*k – inn)*x1(3)*cos(x3(3) )

x2 (0) = 2.71

pr_equip.cod = 12 – x2(0)

pr_equip.price = 2*sin(2*j) – pr.tax

Якщо оператор не поміщається на один рядок, то він переноситься на наступний рядок за допомогою символа підкреслення «_», відділеного від тексту оператора пропуском. Наприклад:

[email protected] = [email protected] * (1 + b! / 100) _

^ c!

Після кожного оператора в тому ж рядку може бути коментар – пояснення до опису змінної або суті операції. Для вставки коментарю використовують одинарні лапки або ключевое слово Rem:

<оператор> ‘<текст коментарю>

<оператор> Rem <текст коментарю>

Приклад лінійної програми (процедури), записаної мовою Visual Basic :

Private Sub Prog1

[email protected] = Val(Text2.Text)

b! = Val(Text4.Text)

c! = Val(Text3.Text)

[email protected] = [email protected] * (1 + b! / 100) ^ c!

Print [email protected]

End Sub

У коді процедури використана стандартна функція Val, яка перетворює текст (символьний рядок) у текстовому вікні у числове значення.

Для програмування розгалужень використовуються оператори умовного переходу та оператор вибору:

1) If … Then - перевіряється одна умова і виконується один оператор чи блок операторів.

Синтаксис:

If <умова> Then <оператор>

або з декількома операторами

If <умова> Then

<Блок операторів>

End If

2) If … Then … Else - перевіряється одна умова і виконується один із двох блоків операторів.

Синтаксис:

If умова Then

<Блок операторів 1>

Else

<Блок операторів 2>

End If

3) If … Then … ElseIf - перевіряється кілька умов і виконується один з декількох блоків операторів.

Синтаксис:

If <умова1> Then

<Блок операторів 1>

ElseIf <умова2> Then

<Блок операторів 2>

ElseIf <умова3> Then

<Блок операторів3>

Else

<Блок операторів_n>

End If

4) Select Case – оператор вибору, перевіряється одна умова і виконується один з декількох блоків операторів. Оператор заміняє серію операторів ElseIf, якщо один і той же вираз порівнюється з декількома значеннями

Синтаксис:

Select Case <вираз>

Case <значення1>

<Блок операторів 1>

Case <значення2>

<Блок операторів 2>

Case Else

<Блок операторів N>

End Select

Приклад програми розгалуженої структури з використанням оператора if - then:

Private Sub Prog2 ’Квадратне рівняння

Dim a, b, c, D, x1, x2 As Double

a = Val(InputBox("Введіть значення а", a))

b = Val(InputBox("Введіть значення b", b))

c = Val(InputBox("Введіть значення c", c))

D = b * b - 4 * a * c

If D < 0 Then print ("Розв'язків не існує")

If D >= 0 Then

MsgBox "Існує два розв."

x1 = (-b - Sqr(D)) / (2 * a)

x2 = (-b + Sqr(D)) / (2 * a)

Print "x1=", x1,, "x2=", x2

End If

End Sub

Приклад програми розгалуженої структури з використанням вказівки Select Case:

Private Sub Prog3 ’Значення функції

Dim Y As Variant, X As Double

X = Val(Text1.Text)

Select Case X

Case 0 To 1

Y = 5 * X

Case 1 To 10

Y = X + 10

Case Is > 10

Y = Sin(3 * X)

Case Else

Y = "Не визначена"

End Select

Print "X="; X; " Y="; Y

End SubДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 230. Нарушение авторских прав

codlug.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия