Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Короткий словник основних термінів
 

- Баланс міської території – площа міських земель з розподілом її за характером використання. Поділяється на сельбищну територію; територію в межах міста. Виражається в абсолютних (га) і відносних (%) величинах.

- Житловий район – структурний елемент сельбищної території площею 80-400 га, в межах якого формуються житлові квартали, розміщуються установи, підприємства, об'єкти міського значення, межі житлового району – магістральні вулиці, дороги загальноміського значення, природні й штучні рубежі.

- Житловий квартал (житловий комплекс) – первинний структурний елемент житлового середовища, обмежений магістральними чи житловими вулицями, проїздами, природними рубежами площею 20-50 га з повним комплексом установ і підприємств обслуговування місцевого значення.

- Забудова квартальна – забудова, поділена на квартали, обмежені з усіх боків вулицями загального користування.

- Забудова вільна – забудова, що складається з окремих вільно розташованих будинків чи груп, з урахуванням рельєфу території і сприятливої орієнтації.

- Коефіцієнт приведення - коефіцієнт, що дозволяє представити змішаний транспортний потік у вигляді однорідного потоку, що складається з легкових автомобілів.

- Місто – велике поселення, що володіє різноманіттям соціально-економічних функцій, з високою щільністю населення, зайнятого в неаграрних сферах діяльності.

- Міська транспортна система - мережа вулиць і доріг, призначена для руху різних видів транспорту і пішоходів у напрямках, порядку і складі, що визначається системою регулювання.

- Перегін міської вулиці - ділянка вулиці з однаковими планувальними і технічними характеристиками.

- Перехрестя - перехрещення міських вулиць і доріг в одному рівні.

- Поздовжній профіль вулиці - масштабне зображення розрізу міської вулиці або дороги, виконане уздовж осі проїзної частини і призначене для надання уявлення про висотне положення вулиці.

- Пропускна здатність смуги - максимальна кількість автомобілів, що може пройти через її поперечний переріз за одиницю часу (авт/год).

- Пропускна здатність напрямку - сумарна пропускна здатність усіх смуг даного напрямку ( авт/год; авт/добу).

- Пропускна здатність дороги- сумарна пропускна здатність проїзної частини в двох напрямках (авт/год; авт/добу; авт/рік).

- Рівень автомобілізації - розрахункова кількість транспортних засобів, що приходиться на тисячу жителів.

- Середня швидкість руху - швидкість транспортного потоку з урахуванням усіх затримок на маршруті руху.

- Сельбищна територія – зона розміщення житлової забудови, громадських центрів і зон відпочинку населення.

- Система зелених насаджень – організоване розміщення зелених насаджень різного призначення в плані міста і приміській зони, узгоджене із загальною структурою міста і системою культурно-побутового обслуговування населення.

- Територія забудована – територія, зайнята будівлями чи намічувана під забудову за генеральним планом, включаючи вуличну мережу, озеленені й відкриті простори, безпосередньо пов'язані з забудовою.

- Транспортне планування міста - відображення вулично-магістральної мережі, призначене для містобудівної оцінки її транспортних характеристик.

- Транспортна розв'язка - перехрещення вулиць і доріг у різних рівнях

- Функціональне зонування території – розподіл території на функціональні зони, при якому за кожною виділеною зоною закріплюється певний режим містобудівного освоєння і переважний напрямок господарського використання на далеку перспективу.

- Центр міський – частина міста, де зосереджені громадські, адміністративні, господарські, культурні та інші будинки і споруди загальноміського і державного значення, а також відбуваються демонстрації, мітинги, народні свята і масові видовища.

- Центр громадський – комплекс установ і будинків громадського обслуговування населення в місті або сельбищному, житловому і промисловому районах.

- Червона лінія - умовна лінія, що обмежує забудову по обидва боки вулиці, в межах якої розміщують основні елементи міських ,вулиць, інженерні й транспортні споруди.

- Щільність вулично-магістральної мережі - сумарна довжина вулиць, що припадає на 1 км2 території міста.


Список літератури:

1. Багацкий Г.Ф. Городские улицы и городское движение. - К.: Будiвельник, 1987.

2. Гезенцвей Л.Б., Гуревич Л.В. Городские улицы и дороги: Учебник для техникумов. - М.: Стройиздат, 1982. - 399 с.

3. ДБН 360-92* «Мiстобудування. Планування і забудова мiських i сiльских поселень» -К.:Укрархбудінформ, 1993. – 107 с.

4. Ланцберг Ю.С. Городские площади, улицы и дороги: Уч. пособие для вузов. - М.: Стройиздат, 1983. - 216 с.

5. Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов: Учебник для студентов вузов. М.: Транспорт, 1990, - 240 с.

6. Сигаев А.В. Проектирование улично-дорожной сети. - М.: Стройиздат, 1978.

7. Сильянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации дорожного движения. - М.: Транспорт, 1977, - 303 с.

8. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 1984. - 287 с.

9. Урбаністика: Навч. посібник/ О.С. Безлюбченко,О.В. Завальний. – Харків: ХДАМГ, 2003.- 254 с.

10. Фишельсон М.С. Транспортная планировка городов. - М.: Высш. школа, 1985.- 239 с.

11. Хомяк Я.В. Проектирование оптимальных сетей автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 1969. - 119 с.

12. Любарський Р.Є. Проектування міських транспортних систем. – К.: будівельник, 1984. - 93 с.

 

Навчальне видання

 

 

Планування міст і транспорт.

Навчальний посібник

 

 

Укладачі: Олена Степанівна Безлюбченко,

Сергій Миколайович Гордієнко,

Олександр В’ячеславович Завальний

 

Редактор М.З. Аляб'єв

 

 

План 2006, поз.109.

___________________________________________________________________

 

Підп. до друку 26.06.2006 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Обл.-вид. арк. 7,0 Тираж 100 прим.

Зам. №

___________________________________________________________________

 

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

61002, м. Харків, ХНАМГ вул. Революції, 12

 Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 91. Нарушение авторских прав

codlug.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия