Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 1. Загальнотеоретичні проблеми цивільного процесуального права. 1. Курс цивільного процесу: підручник / В.В
1. Курс цивільного процесу: підручник / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін.; за ред. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 1352 с.

2. Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні / Я.М. Шевченко, Ю.Л. Бошицький, А.Ю. Бабаскін, М.В. Венецька, І.М. Кучеренко та ін. – К.: Інститут держави і права ім. Корецького НАН України, 2005. – 456 с.

3. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / В.В.Коморов, В.І.Тертишніков, В.В.Баранкова та ін., За заг. ред. проф. В.В.Комарова. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 928 с.

4. Амельченко М.В. Гражданский процесс: Учеб. пособие. – Донецк: Вебер, 2008. – 320 с.

5. Гражданский процесс: Учебник для вузов / Е.А. Борисова, С.А.Иванова, Е.В.Кудрявцева и др., под ред. М.К.Треушникова. - 2- е изд., перера6. и доп. - М.: Городец, 2007. - 783 с.

6. Фурса С.Я., Щербак С.В., Евтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми i перспективи: Науково-практичний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.-448 с.

7. 3ейкан Я.П. 3ахист у цивільній справі. Науково-практичний коментар (2-е вид., стереотип.). - К.: КНТ, 2008. - 488с.

8. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. - К.: Істина, 2006. – 944с.

9. Комаров В. Цивільний процес у глобальному контексті / В.Комаров // Право України. – 2011. – №10. – С.22-44.

10. Сакара Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства /Н.Сакара // Право України. – 2011. – №10. – С. 63-73.

11. Лемик Р.Я. Судово-психологiчна експертиза в цивiльному процесi України: (проблеми теорiї та практики) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук (19.00.06) / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2004. - 17 с.

12. Цюра Т.В. Суб'єкти доказування та оцiнки доказiв у цивiльному процесi : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук (12.00.03) / Нац. акад. наук України; Iн-т держави i права iм. В. М. Корецького. - К., 2005. - 17 с.

13. Дунас Т.О. Прокурор у цивiльному процесi України : сутнiсть, завдання, повноваження: навч. та наук.-практ. посiбник / Т. О. Дунас, М. В. Руденко. - Х.: Харкiв юрид., 2006. - 340 с.

14. Зейкан Я.П. Коментар Цивiльного процесуального кодексу України : (станом на 31 березня 2006 р.) / Я. П. Зейкан. - К.: Юрид. практика, 2006. - 559 с.

15. Процесуальнi документи у цивiльних справах (теорiя, методика, практика) [Текст]: наук.-практ. посiб. / [С. Я. Фурса, Є. I. Фурса, М. М. Ясинок та iн.]; за заг. ред. С. Я. Фурси ; Центр правов. дослiдж. Фурси. - Київ: Видавець Фурса С. Я., 2008. - 1084 с.

16. Ясинок М.М., Кройтор В.А. Принципи усності, безпосередності та безперервності у цивільному судочинстві: Монографія. – Х.: Еспада, 2007. – 152 с.

17. Грязін В.І., Гіжевський В.К, Рощин О.І. Підготовка та призначення судових експертиз: Посібник. – К.: Школа, 2004. – 560 с.

18. Боннер О. Науково-технічний прогрес і розвиток російського процесуального законодавства та судової практики / О.Боннер // Право України. – 2011. – №10. – С. 45-62.

19. Тертишніков В. Докази як інструменти судового доказування у цивільному судочинстві / В.Тертишніков // Право України. – 2011. – №10. – С.77-88.

20. Фурса С., Цюра Т. Докази та доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005. – 256 с.

21. Комаров В.В. Доказування та докази в цивільному судочинстві. – Х.: Українська юридична академія, 1991. – 36 с.

22. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу: практичний посібник / Кравчук В.М. – К.: Атака, 2002. – 352с.

23. Окреме провадження: монографія / В.В.Комаров, Г.О.Світлична, І.В. Удальцова / За ред. В.В.Комарова. – Х.: Право, 2011. – 312 с.

24. Луспеник Д.Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці / Луспеник Д.Д. – Харків: Харків юридичний, 2005. – 432 с.

25. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України) / Луспеник Д.Д. – Харків: Харків юридичний, 2005.–640 с.

26. Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції / Луспеник Д.Д. – Харків: Харків юридичний, 2006. – 480 с.

27. Хотинська О.З. Преюдиціальність як прояв обов’язковості судових рішень // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – №4. – С.37-42.

28. Гнатенко А.В., Луспеник Д.Д. Деякі особливості застосування судами заходів забезпечення позову при розгляді цивільних справ [Текст] / А.В. Гнатенко, Д.Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 5. – С. 42-48.

29. Євтушенко О. І., Козловська Л. В. Проблемні питання практики розгляду судами заяв щодо обмеження виїзду за кордон осіб, які мають невиконані зобов’язання / О.І. Євтушенко, Л.В. Козловська // Часопис цивільного і кримінального судочинства: науково-практичний юридичний журнал. – 2012. - № 3 (6). – С.129-141.

30. Антонюк О.І. Обсяг цивільної процесуальної дієздатності фізичної особи // Університетські наукові записки. - №4 (40). – 2011. – С.66-73.

31. Бичкова С.С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С.С. Бичкова // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 122-126.

32. Бичкова С.С. Визначення неналежної сторони у цивільному процесі України / С.С. Бичкова // Форум права. – 2010. – №4. – С. 75-80.

33. Бичкова С.С., Чурпіта Г.В. Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин // С.С.Бичкова, Г.В. Чурпіта // Юридична наука. – 2011. – №4-5. – С. 57-62.

34. Бичкова С. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у справах позовного провадження / С.Бичкова // Вісник прокуратури. – 2010. – №10. – С. 103-109.

35. Дрейзина Д.В. Участие адвоката в гражданском процессе: учебное пособие. – Донецк, 2005. – 80с.

36. Фурса С.Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.– 448 с.

37. Рожик Ю. Проблеми правового регулювання форми та змісту висновку органів місцевого самоврядування в цивільному процесі / Ю.Рожик // Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична – 2010. – Вип.51. – С.211-217.

 Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 269. Нарушение авторских прав

codlug.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия