Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тақырыптық - күнтізбелік жоспар . Физика 7- сынып. (барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ) № Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары Сағат саны

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары Сағат саны   Барлығысағ Мерзімі Әдебиеттер, әдістемелік құралдар Үй тапсырмасы
теория практика
І тоқсан    
Жылу құбылыстары 6+1 24+1      
Температура. Оны өлшеу тәсілдері. Термометрлердiңтүрлерi. Температураның шкаласы.     термометр §2
Жылулық қозғалыс. Броундық қозғалыс. Диффузия.     Су, бояу, пішіні әртүрлі денелер §1 Броундық қозғалыс, диффузия құбылысын бақылау
Iшкi энергия. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару.     Денелер, термометр §4,5,6,7
(Жылу құбылысының тірі организмдегі ролі. Табиғаттағы және техникадағы жылуберілу. Жылу берудегі конвекцияның орны. Суық кездегі адам)*.     Термометр,оқулық  
Жылу мөлшері. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы.     термометр §9,10
№ 1 лабораториялық жұмыс. Температуралары әртүрлi суды араластырып жылу мөлшерін салыстыру.     Оқылық, су, термометр  
Отынның меншікті жану жылуы. Отынның энергиясы.     Денелер, термометр §11 №108-109,117  
Механикалық және жылу процестеріндегi энергияның сақталу және айналу заңы.     Қалақша, колба, су, спиртовка §12
Практикалық жұмыс№1 Денені қыздыру үшін қажетті немесе оны суытқанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеу.Заттың меншікті жылу сыйымдылығын анықтау         Дидактикалық материалдар, есептер жинағы  
Заттың агрегаттық күйлері. Қатты денелердiң балқуы және қатаюы.     Сұйық, қатты денелер   §13 № 239
Балқу температурасы. Меншiктi балқу жылуы.     Термометр,дидактикалық материалдар §13,14 № 12  
№ 2 лабораториялық жұмыс.. Мұздың меншiктi балқу жылуын анықтау.     Термометр, мұз  
Будың пайда болуы. Буланужәне конденсация. Қаныққан және қанықпаған булар.     Оқулық   §15,16
Ауаның ылғалдылығы. Ылғалдылықты өлшеуге арналған құралдар.     психрометр §17
№ 3 лабораториялық жұмыс. Ауаның ылғалдылығын анықтау.     психрометр  
Бақылау жұмысы №1. «Жылуқұбылыстары».     Дидактикалық материал  
Қайнау. Меншiктi булану жылуы.     Колба, сұйық, спиртовка, штатив, термометр §18 №16-18
Қайнау температурасының атмосфералық қысымға байланыстылығын анықтау.     Термометр, барометр §16 №22-25
Заттың агрегаттық күйлеріне есептер шығару*.     Есептер жинағы  
ІІ тоқсан    
Термодинамика негiздерi.Термодинамиканың бiрiншiзаңы. Газдың және будың жұмысы.     Оқулық, қосымша материал §19,20  
Жылу процестерiнiң қайтымсыздығы. Термодинамиканың екінші заңы. Қазiргi физикадағы термодинамиканың рөлi.     оқулық §21
Жылу қозғалтқыштары. Жылу қозғалтқыштарының п.ә.к.-ті. Жылу қозғалтқыштарын жетілдіру жолдары. Тоңазытқыш.     плакаттар §22-26
(Жылу қозғалтқыштарының энергетиканың дамуындағы рөлi. Жылу қозғалтқыштары және оның адам өміріндегі маңызы. Жылу машиналары және табиғатты қорғау.Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер).     Іштен жану двигателі §26
(Айдағы, Марстағы, Шолпандағы термодинамикалық жағдайлар).     Жұлдызды карта §27
Практикалық жұмыс №2 Заттың агрегаттық күйлері өзгерген кездегі жылу мөлшерін есептеу     есептер жинағы  
Электр құбылыстары 7+2 22+2      
Денелердің электрленуі. Электр зарядының сақталу заңы. Электроскоп.Өткізгіштер мен диэлектриктер.     Электроскоп, эбонит тері §28,29,30  
Қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуi. Кулон заңы. Элементар электр заряды.     оқулық §31
Электр өрiсi. Электр өрісінің кернеулігі.     электроскоп §32
Потенциал және потенциалдар айырымы. Конденсаторлар.     конденсаторлар §33,34
Табиғаттағы электр құбылысы. Өндірісте және тұрмыста электрлендіруді есепке алу және қолдану.     Электр тогы есептегіші  
Бақылау жұмысы №2. Электр құбылыстары     Дидактикалық материалдар  
Электр тогы. Электр тогы көздері. Электр тізбегі және оның құрамды бөлігі.     электроскоп §35
ІІІ тоқсан    
Ток күшi. Амперметр.     Амперметр, есептер жинағы §36
Кернеу. Вольтметр.     Вольтметр, есептер жинағы §37
№ 4 лабораториялық жұмыс. Электр тiзбегiн құрастыру және оның әртүрлi бөлiктерiндегi ток күшiн өлшеу.     Амперметр, ток көзі, вольтметр  
Практикалық жұмыс№3 Ток күші мен кернеудіесептеу     есептер жинағы  
Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Өткiзгiштiң электр кедергiсi. Өткiзгiштiң меншiктi кедергiсi.           реостат §38,39
Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңына есептер шығару*.     есептер жинағы  
№ 5 лабораториялық жұмыс. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңын тексеру.     Кедергі, ток көзі, вольтметр, амперметр  
Электр кедергісінің температураға тәуелділігі. Асқын өткізгіштік.     Ток көзі, спиртовка, вольтметр, штатив, спираль сым §40
Резистор және реостат. Өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосу.     Реостат, кілт, шам, вольтметр, амперметр §41
№ 6 лабораториялық жұмыс. Өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосуды зерделеу.     Электр тізбегі, ток көзі, вольтметр  
Электр тогының жұмысы мен қуаты.     оқулық §42
№ 7 лабораториялық жұмыс. Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау.     Ток көзі, амперметр, вольтметр  
Электр тогының жылулық әсері. Джоуль-Ленц заңы. Қыздырушамдары.     Ток көзі, қыздыру шамы §42,43
Қыздыру шамдары. Электрқыздырғыш құралдар. Қысқа тұйықталу. Балқымалы сақтандырғыштар.     Электрқыздырғыш құралдарды §43,44
Электр тогының химиялық әсерi. (Фарадейдiң заңы).     Электродтар, ток көз, сұйығы бар ванна, тұздар §47
Практикалық жұмыс №4 Электр тізбегін есептеу.     Вольтметр, амперметр  
Бақылау жұмысы №3. Электр тоғы     Дидактикалық материалдар  
Электр тогының магниттік әсері      
Тұрақты магнит.Магнит өрiсi. Тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрiсi.         магниттер §52
Тогы бар шарғының магнит өрiсi. Электромагниттер және оларды қолдану.     Ұсақ магниттер, графопроектор, соленоид §53,54,55
Магнит өрiсiнiң тогы бар өткiзгiшке әрекеті. Электрқозғалтқыш. Электр өлшеуіш құралдар.         Электр өлшеуіш құралдар. Электроқозғалтқыш, магниттер §56,57,58
Электромагниттiк индукция. Генераторлар.     Катушка, ток көзі, вольтметр, Генераторлар §59,60
IV тоқсан    
№ 8 лабораториялық жұмыс. Тұрақты магниттiң қасиеттерiн оқып-үйрену және магнит өрiсiнiң бейнесiн алу.     Магниттер, ұсақ магнит  
№ 9 лабораториялық жұмыс. Электр магниттi құрастыру және оның әсерiн сынау.     Магнит, ток көзі, катушка  
Практикалық жұмыс №5 Магниттердің өзара әрекеттесуі     Магниттер, ұсақ магнит  
Жарық құбылыстары 4+2 10+2      
Жарық. Жарық көздері. Күн – жұлдыз. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Көлеңке және жартылай көлеңке. Күннің және Айдың тұтылуы.     Жарық көздері §61,62,63
Жарықтың шағылуы. Шағылу заңдары. Толық шағылу. Жазық және сфералық айналар. Сфералық айна көмегімен кескін алу.     Жазық айна, жарық көзі §64,65,66,68
Жарықтың сынуы. Жарықтың сыну заңы.     Жарық көзі, әр түрлі денелер §67
Линзалар. Линзаның оптикалық күшi. Жұқа линзаның формуласы. Линзаның көмегімен кескiн алу.     Жұқа линза, имкроскоп, телескоп, бейнекамера §70,71,72
(Көз - оптикалық жүйе. Көздiң көру кемістігі және олардың түзету әдiстері. Оптикалықаспаптар).     Оптикалық аспаптар §73,74
Жарықтың дисперсиясы. Түс және жарық.     Линза, жарық көзі §69
Жарық құбылыстары тарауына есептер шығару.     Есептер жинағы  
Бақылау жұмысы. №4. Жарық құбылыстары     Дидактикалық материал  
№ 10 лабораториялық жұмыс.Шынының сыну көрсеткiшiн анықтау.     Шыны, жарық көзі  
№ 11 лабораториялық жұмыс. Линзаның көмегiмен кескiн алу.     Линза, жарық көзі  
Практикалық жұмыс №6 Жарық құбылыстары     Дидактикалық материалдар  
Жалпы қорытынды*     оқулық  
  Жалпы 21+4      

Лабораториялық жұмыс - 11 Бақылау жұмысы - 4 Практикалық жұмыс - 6

 

 

9-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

 

Бөлімдердің, тақырыптардыңатаулары Сағат саны   Барлығысағ Мерзімі Әдебиеттер, әдістемелік құралдар Үй тапсырмасы
Теория практика
І тоқсан    
Кинематика негіздері      
1. Қозғалыс – материяның ажырамас қасиеті. Материалдық нүкте. Санақ жүйесі.Салыстырмалы механикалық қозғалыс.   01.09.14 Оқулық, Таблицалар, дидактикалық материалдар §1
2. Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары.   03. 09.14 Оқулық §2,3
3. Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс. Үдеу.   08. 09.14 Оқулық, дидактикалық, материалдар §4
4. Түзусызықты тең айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық жән еорынауыстыру. Жылдамдықтың графигі. Түзусызықты тең айнымалы қозғалыс кезіндегі дененiң бастапқы жылдамдықсыз орынауыстыруы.   10. 09.14 Оқулық,есептер жинағы   §5
5. Еркiн түсу үдеуi. Дененiң еркiн түсуi. Аспан денелерi және тағы басқалардың жерге еркiн түсу үдеуi.   15. 09.14 Есептер жинағы §6
6. Қисықсызықты қозғалыс. Материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы.   17. 09.14 Дидактикалық материалдар §7
7. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу. Қатты дененің ілгерлемелi және айналмалық озғалысы.   22.09.14 Оқулық   §8,9
8. № 1 лабораториялық жұмыс.Бірқалыпты қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау.   24.09.14 Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
9. Практикалық жұмыс№1Денелердің қозғалысын сипаттау тәсілдері   29.09.14 Оқулық, алдын – ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Бақылау жұмысы №1 Кинематика негіздері   01.10.14 Оқулық, дидактикалық, материалдар  
Динамика негіздері      
Ньютонның бiрiншi заңы. Инерциялық санақ жүйелерi.   06.10.14 Есептер жинағы §10
Күш. Ньютонның екiншi заңы. Масса.   08.10.14. Дидактикалық материалдар §11,12
Ньютонның үшінші заңы. Салыстырмалылық принципi.   13.10.14. Оқулық, есептер жинағы §13,14
Механикадағы күштер. Бүкiләлемдiк тартылыс күші. Бүкiләлемдiк тартылыс заңы.   15.10.14 Дидактикалық материалдар §15
Динамика негіздері тарауына есептер шығару*.   20.10.14 Есептер жинағы  
Денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы. Тiреумен қозғалатын дененің салмағы.   22.10.14 Оқулық §16,18
Салмақсыздық. Жердің жасанды серiктерінің қозғалысы.   27.10.14 Оқулық   §17,18
Практикалық жұмыс№2 Күшті өлшеудің практикалық тәсілдері.   29.10.14 Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары Тарауды қайталау
№2 лабораториялық жұмыс .Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу.   03.11.14 Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
ІІ тоқсан    
Практикалық жұмыс №3. Жердің ауырлық өрісіндегі дене қозғалысының параметрлерін есептеу.   12.11.14 Оқулық, алдын – ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Сақталу заңдары 1+1 4+1      
Дене импульсі. Материялық нүктеде импульстiң өзгеруі. Денелержүйесі. Импульстің сақталу заңы.   18.11.14 Есептер жинағы §19,20
Реактивтi қозғалыс. §21(К.Э.Циолковскийдің ғылыми еңбектерінің маңызы. Зымыран. Ғарыш саласының қазіргі жетістігі).   21.11.14 Оқулық,плакаттар  
Энергия. Энергияның сақталу және бiр түрден екiншi түрге айналу заңы. Ғылым мен техникада практикалық есептерді шығаруда сақталу заңдарын қолдану.   25.11.14 Дидактикалық материалдар §22,23
Бақылау жұмысы №2. Динамика негіздері     27.11.14 Оқулық, дидактикалық, материалдар  
Практикалық жұмыс№4 Дененің кинетикалық энергиясының өзгеруіне қатысты күштің жұмысын салыстыру.   29.11.14 Оқулық, алдын – ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Тербелістер және толқындар 4+1 12+1      
Тербелмелі қозғалыс. Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын негiзгi шамалар (тербеліс амплитудасы, периоды, жиілігі, фазасы). Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі.   02.12.14 Есептер жинағы §24,25
Еркін және еріксіз тербелістер. Өшетін тербелістер. Тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі. Резонанс.   Дидактикалық материалдар §26,28
Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Математикалық және серіппелі маятниктердің периоды.     §27
Электромагниттік тербелістер. Еркін электромагнитік тербелістер. (Тербелмелі контур). Томсон формуласы.   Дидактикалық материалдар §29
Механикалық және электромагниттік тербелістерге есептер шығару.*   Есептер жинағы  
Еріксіз электромагниттік тербелістер. (Раманың магнит өрісіндегі айналуы).   Оқулық  
№3лабораториялық жұмыс. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Есептер шығару        
           
  Практикалық жұмыс №5 Әр түрлі маятниктер тербелісінің перодын есептеу.     Оқулық, алдын – ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Тербелiстердiң серпімді ортада таралуы. Толқындық қозғалыс. Көлденең және қума толқындар. Толқынның ұзындығы. Толқынның таралу жылдамдығы. Механикалық толқынның қасиеті.     Оқулық   §30
№4 лабораториялық жұмыс. Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары. Акустикалық резонанс. Дыбыстың таралуы Жаңғырық. Ультрадыбыс       §31-35
Электромагниттік толқындар. Электромагниттік толқынның қасиеті. Электромагниттік толқындар шкаласы.       §36,37
Бақылау жұмысы №3. Тербелістер және толқындар.     Оқулық, дидактикалық, материалдар  
Астрономия негіздері      
Жұлдызды аспан. Әлемнің құрылымы және масштабтары.     Оқулық §38
Аспан сферасы. Аспан координаталарының жүйесі.     Дидактикалық материалдар §39,40,41
Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы. Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт. Күнтізбе.     Оқулық §42,43,44
Кеплер заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты анықтау.       Дидактикалық материалдар §45,46
Коперник әлемiнiң гелиоцентрлік жүйесi, оның әлем және дүниетанымдық маңызы. Ғаламшарлардың көрінетiн қозғалысы.     Оқулық, дидактикалық, материалдар  
Бақылау жұмысы №4. «Астрономия негіздері»     Оқулық, дидактикалық, материалдар  
Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар 1+1 7+1      
Жылулық сәулелену. (Абсолют қарадене.Стефан – Больцман заңы.) Денелердің сәуле шығару құбылысын түсіндірудегі қиындықтары.     Есептер жинағы §47
Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы. Планк формуласы.     Дидактикалық материалдар §48
Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн формуласы. Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.§49,50     Есептер жинағы  
Рентген сәулелері. §51     Оқулық  
Радиактивтілік. §52     Оқулық  
Атом құрылысына есептер шығару*.     Есептер жинағы  
Бақылау жұмысы №5.Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар     Оқулық, дидактикалық, материалдар  
Резерфорд тәжірибесі. Атомның құрамы. Атомның моделі. §53     Оқулық  
IV тоқсан    
Атом ядросы.      
Атом ядросының құрамы. Ядролық өзара әрекеттесу. Ядролық күштер. Физикалық шамалардың ядролық физикада қолданылатын өлшем бірліктері. §55     Есептер жинағы  
Массалар ақауы. Ядроның байланыс энергиясы. Радиактивті сәулеленудің табиғаты. Радиактивтіыдыраузаңы. §56,57,58,59     Дидактикалық материалдар  
Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті реакция. Ядролық реактордың жұмыс принципі. Атом электр станциялары. §60     Есептер жинағы  
Термоядролық реакциялар. (Күн мен жұлдыздардың энергиясы. Радиактивтi изотоптар. Радиактивтi изотоптарды қолдану)* Радиактивті сәулелерден қорғану. §61,62,63     Оқулық,дидактикалық материалдар    
Практикалық жұмыс№6 Жартылай ыдырау периодын есептеу     Оқулық, алдын – ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Бақылау жұмысы №6. Атом ядросы     Оқулық, дидактикалық, материалдар  
Жалпылаусабақтары        
Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Элементар бөлшектер және ғаламның дамуы туралы мағлұматтар.§64     Оқулықтар    
Ғылыми-техникалық өркениет және ноосфера. Экологиялық мәдениет.     Оқулық  
Лабораториялық практикум        
Жалпы      
                 

Лабораториялық жұмыс - 4 Бақылау жұмысы - 6 Практикалық жұмыс - 6 Лабораториялық практикум -8

 

Тақырыптық - күнтізбелік жоспар . Физика 7- сынып
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 610. Нарушение авторских прав

codlug.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия